loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
114,923,000 0.31000000 35,626,130
115,058,000 0.68410000 78,711,178
115,193,000 0.98000000 112,889,140
117,000,000 0.00100000 117,000
111,926,000
111,357,000 0.19000000 21,157,830
111,222,000 0.59320000 65,976,890
111,088,000 0.71330000 79,239,070
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
114,923,000 0.31000000 35,626,130
115,058,000 0.68410000 78,711,178
115,193,000 0.98000000 112,889,140
117,000,000 0.00100000 117,000
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
111,357,000 0.19000000 21,157,830
111,222,000 0.59320000 65,976,890
111,088,000 0.71330000 79,239,070
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (btc) مبلغ کل (تومان)
2 ساعت قبل 111,926,000 0.00265200 296,828
4 ساعت قبل 110,729,001 0.10170000 11,261,139
6 ساعت قبل 114,446,999 0.00935000 1,070,079
6 ساعت قبل 110,511,001 0.49902800 55,148,084
6 ساعت قبل 113,733,999 0.00910000 1,034,979
7 ساعت قبل 111,234,001 0.00901000 1,002,218
8 ساعت قبل 115,324,999 0.00913000 1,052,917
9 ساعت قبل 114,466,001 0.00904000 1,034,773
9 ساعت قبل 118,169,999 0.49903450 58,970,906
11 ساعت قبل 116,035,001 0.99902500 115,921,867