loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
297,714,000 0.31000000 92,291,340
298,134,000 0.68410000 203,953,469
298,344,000 0.98000000 292,377,120
290,565,000
291,553,000 0.19000000 55,395,070
291,134,000 0.59320000 172,700,689
290,924,000 0.71330000 207,516,089
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
297,714,000 0.31000000 92,291,340
298,134,000 0.68410000 203,953,469
298,344,000 0.98000000 292,377,120
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
291,553,000 0.19000000 55,395,070
291,134,000 0.59320000 172,700,689
290,924,000 0.71330000 207,516,089
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (btc) مبلغ کل (تومان)
1 هفته قبل 290,565,000 0.00041885 121,703
2 هفته قبل 269,856,000 0.02476190 6,682,147
2 هفته قبل 267,794,000 0.00261768 701,000
3 هفته قبل 270,277,000 0.00073998 200,000
3 هفته قبل 293,632,000 0.00102323 300,453
4 هفته قبل 274,577,000 0.00292844 804,082
1 ماه قبل 262,000,000 0.19100000 50,042,000
1 ماه قبل 243,851,000 0.03209139 7,825,518
2 ماه قبل 274,226,000 0.01987927 5,451,413
2 ماه قبل 270,057,000 0.03975000 10,734,766