loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
143,589,001
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (btc) مبلغ کل (تومان)
9 ساعت قبل 143,589,001 0.00905000 1,299,480
10 ساعت قبل 143,751,001 0.10050000 14,446,976
12 ساعت قبل 142,091,001 0.00914000 1,298,712
12 ساعت قبل 145,103,999 0.00913000 1,324,800
12 ساعت قبل 142,173,001 0.00913000 1,298,039
14 ساعت قبل 139,506,001 0.00909000 1,268,110
14 ساعت قبل 142,350,000 0.10500000 14,946,750
14 ساعت قبل 142,350,000 0.15000000 21,352,500
16 ساعت قبل 142,350,000 0.04500000 6,405,750
17 ساعت قبل 144,188,999 0.00920000 1,326,539