loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
118,366,000 0.34000000 40,244,440
118,540,000 0.68410000 81,093,214
118,713,000 1.00000000 118,713,000
115,632,001
115,662,000 0.29000000 33,541,980
115,489,000 0.59320000 68,508,075
115,316,000 0.74510000 85,921,952
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
118,366,000 0.34000000 40,244,440
118,540,000 0.68410000 81,093,214
118,713,000 1.00000000 118,713,000
قیمت (تومان) مقدار (btc) مبلغ کل (تومان)
115,662,000 0.29000000 33,541,980
115,489,000 0.59320000 68,508,075
115,316,000 0.74510000 85,921,952
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (btc) مبلغ کل (تومان)
31 دقیقه قبل 115,632,001 0.00935000 1,081,159
43 دقیقه قبل 117,674,999 0.00915000 1,076,726
57 دقیقه قبل 117,769,999 0.50067190 58,964,129
2 ساعت قبل 115,245,001 0.00917000 1,056,797
3 ساعت قبل 118,373,999 0.49927250 59,100,882
4 ساعت قبل 115,511,000 1.01269200 116,977,066
4 ساعت قبل 115,511,000 0.29000000 33,498,190
4 ساعت قبل 115,511,001 0.00953000 1,100,820
4 ساعت قبل 115,709,001 0.00910000 1,052,952
5 ساعت قبل 115,390,001 0.00935000 1,078,897