loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
41
قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (doge) مبلغ کل (تومان)
14 ساعت قبل 41 4,719.00000000 193,479
14 ساعت قبل 40 4,719.00000000 188,760
14 ساعت قبل 41 4,045.00000000 165,845
17 ساعت قبل 42 814.00000000 34,188
19 ساعت قبل 42 557.00000000 23,394
23 ساعت قبل 41 2,031.00000000 83,271
23 ساعت قبل 41 495.00000000 20,295
23 ساعت قبل 41 909.00000000 37,269
23 ساعت قبل 41 277.00000000 11,357
24 ساعت قبل 41 815.00000000 33,415