loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
32 220,000.00000000 7,040,000
33 209,988.40344444 7,690,386
35 76,800.00000000 2,688,000
36 51,001.00000001 1,836,036
32
31 115,000.00000000 3,565,000
30 250,000.00000000 7,500,000
قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
32 220,000.00000000 7,040,000
33 209,988.40344444 7,690,386
35 76,800.00000000 2,688,000
36 51,001.00000001 1,836,036
قیمت (تومان) مقدار (doge) مبلغ کل (تومان)
31 115,000.00000000 3,565,000
30 250,000.00000000 7,500,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (doge) مبلغ کل (تومان)
6 ساعت قبل 32 909.00000000 29,088
7 ساعت قبل 32 830.00000000 26,560
7 ساعت قبل 32 3,635.00000000 116,320
12 ساعت قبل 33 4,091.00000000 135,003
16 ساعت قبل 33 711.00000000 23,463
1 روز قبل 32 27,351.00000000 875,232
1 روز قبل 32 34,199.00000000 1,094,368
1 روز قبل 32 4,515.00000000 144,480
1 روز قبل 32 810.00000000 25,920
1 روز قبل 32 961.00000000 30,752