loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
12,118,000 15.00000000 181,770,000
12,134,000 23.00000000 279,082,000
12,142,000 12.00000000 145,704,000
9,453,000
11,821,000 17.00000000 200,957,000
11,804,000 27.00000000 318,708,000
11,796,000 9.00000000 106,164,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
12,118,000 15.00000000 181,770,000
12,134,000 23.00000000 279,082,000
12,142,000 12.00000000 145,704,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
11,821,000 17.00000000 200,957,000
11,804,000 27.00000000 318,708,000
11,796,000 9.00000000 106,164,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (eth) مبلغ کل (تومان)
3 ماه قبل 9,453,000 0.04852000 458,660
3 ماه قبل 5,662,000 0.01766160 100,000
4 ماه قبل 5,272,000 0.37936267 2,000,000
4 ماه قبل 5,216,000 0.01917178 100,000
4 ماه قبل 4,877,700 3.70000000 18,047,490
4 ماه قبل 4,877,700 4.50000000 21,949,650
4 ماه قبل 4,984,000 0.30096308 1,500,000
4 ماه قبل 4,877,700 0.80000000 3,902,160
5 ماه قبل 4,108,000 0.03760005 154,461
5 ماه قبل 3,944,000 0.02535497 100,000