loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,404,000 15.00000000 36,060,000
2,407,000 23.00000000 55,361,000
2,410,000 12.00000000 28,920,000
2,413,999
2,330,000 17.00000000 39,610,000
2,327,000 27.00000000 62,829,000
2,324,000 9.00000000 20,916,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,404,000 15.00000000 36,060,000
2,407,000 23.00000000 55,361,000
2,410,000 12.00000000 28,920,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,330,000 17.00000000 39,610,000
2,327,000 27.00000000 62,829,000
2,324,000 9.00000000 20,916,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (eth) مبلغ کل (تومان)
5 ساعت قبل 2,413,999 3.21000000 7,748,937
5 ساعت قبل 2,317,001 1.49000000 3,452,331
6 ساعت قبل 2,413,999 3.30000000 7,966,197
6 ساعت قبل 2,390,000 0.08535565 204,000
8 ساعت قبل 2,435,001 3.49000000 8,498,153
9 ساعت قبل 2,464,999 4.00000000 9,859,996
10 ساعت قبل 2,478,999 1.00000000 2,478,999
10 ساعت قبل 2,485,999 1.33000000 3,306,379
10 ساعت قبل 2,435,001 1.13000000 2,751,551
10 ساعت قبل 2,489,000 0.04017678 100,000