loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
3,950,001
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (eth) مبلغ کل (تومان)
12 ساعت قبل 3,950,001 4.03000000 15,918,504
14 ساعت قبل 3,900,000 7.10000000 27,690,000
16 ساعت قبل 3,955,999 2.00000000 7,911,998
16 ساعت قبل 3,963,999 4.03000000 15,974,916
16 ساعت قبل 3,982,999 3.32000000 13,223,557
18 ساعت قبل 3,959,999 1.00000000 3,959,999
18 ساعت قبل 3,900,001 1.69000000 6,591,002
19 ساعت قبل 3,884,001 1.50000000 5,826,002
22 ساعت قبل 3,996,999 4.01000000 16,027,966
1 روز قبل 3,715,001 2.90000000 10,773,503