loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,256,000 15.00000000 33,840,000
2,259,000 23.00000000 51,957,000
2,263,000 12.00000000 27,156,000
2,244,999
2,204,000 17.00000000 37,468,000
2,201,000 27.00000000 59,427,000
2,198,000 9.00000000 19,782,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,256,000 15.00000000 33,840,000
2,259,000 23.00000000 51,957,000
2,263,000 12.00000000 27,156,000
قیمت (تومان) مقدار (eth) مبلغ کل (تومان)
2,204,000 17.00000000 37,468,000
2,201,000 27.00000000 59,427,000
2,198,000 9.00000000 19,782,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (eth) مبلغ کل (تومان)
1 ساعت قبل 2,244,999 1.78000000 3,996,098
1 ساعت قبل 2,199,001 4.13000000 9,081,874
3 ساعت قبل 2,202,001 1.30000000 2,862,601
4 ساعت قبل 2,207,001 3.39000000 7,481,733
4 ساعت قبل 2,267,999 4.04000000 9,162,716
4 ساعت قبل 2,269,999 2.91000000 6,605,697
4 ساعت قبل 2,208,001 3.03000000 6,690,243
5 ساعت قبل 2,206,001 4.03000000 8,890,184
5 ساعت قبل 2,266,999 1.29000000 2,924,429
5 ساعت قبل 2,211,001 3.00000000 6,633,003