loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
771,000 10.00000000 7,710,000
772,000 30.00000000 23,160,000
773,000 10.00000000 7,730,000
771,999
756,000 15.00000000 11,340,000
755,000 34.00000000 25,670,000
754,000 10.00000000 7,540,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
771,000 10.00000000 7,710,000
772,000 30.00000000 23,160,000
773,000 10.00000000 7,730,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
756,000 15.00000000 11,340,000
755,000 34.00000000 25,670,000
754,000 10.00000000 7,540,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (ltc) مبلغ کل (تومان)
5 دقیقه قبل 771,999 2.00300000 1,546,314
31 دقیقه قبل 777,999 4.01000000 3,119,776
34 دقیقه قبل 761,001 4.04000000 3,074,444
41 دقیقه قبل 762,001 1.00000000 762,001
50 دقیقه قبل 778,999 4.01000000 3,123,786
2 ساعت قبل 773,999 2.01100000 1,556,512
2 ساعت قبل 760,001 2.00300000 1,522,282
3 ساعت قبل 758,001 4.04700000 3,067,630
3 ساعت قبل 776,999 2.11800000 1,645,684
4 ساعت قبل 757,001 4.01300000 3,037,845