loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,251,000 10.00000000 12,510,000
1,253,000 30.00000000 37,590,000
1,254,000 10.00000000 12,540,000
1,365,000
1,226,000 15.00000000 18,390,000
1,224,000 34.00000000 41,616,000
1,223,000 10.00000000 12,230,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,251,000 10.00000000 12,510,000
1,253,000 30.00000000 37,590,000
1,254,000 10.00000000 12,540,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,226,000 15.00000000 18,390,000
1,224,000 34.00000000 41,616,000
1,223,000 10.00000000 12,230,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (ltc) مبلغ کل (تومان)
1 هفته قبل 1,365,000 0.80586170 1,100,001
4 ماه قبل 752,000 0.70997455 533,901
4 ماه قبل 758,999 1.92500000 1,461,073
4 ماه قبل 761,001 1.99500000 1,518,197
4 ماه قبل 780,999 2.01000000 1,569,808
4 ماه قبل 780,999 2.20100000 1,718,979
4 ماه قبل 781,999 4.01000000 3,135,816
4 ماه قبل 780,999 4.01100000 3,132,587
4 ماه قبل 747,001 4.04100000 3,018,631
4 ماه قبل 744,001 4.00500000 2,979,724