loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
858,000 10.00000000 8,580,000
860,000 30.00000000 25,800,000
861,000 10.00000000 8,610,000
752,000
834,000 15.00000000 12,510,000
833,000 34.00000000 28,322,000
832,000 10.00000000 8,320,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
858,000 10.00000000 8,580,000
860,000 30.00000000 25,800,000
861,000 10.00000000 8,610,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
834,000 15.00000000 12,510,000
833,000 34.00000000 28,322,000
832,000 10.00000000 8,320,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (ltc) مبلغ کل (تومان)
2 هفته قبل 752,000 0.70997455 533,901
2 هفته قبل 758,999 1.92500000 1,461,073
3 هفته قبل 761,001 1.99500000 1,518,197
3 هفته قبل 780,999 2.01000000 1,569,808
3 هفته قبل 780,999 2.20100000 1,718,979
3 هفته قبل 781,999 4.01000000 3,135,816
3 هفته قبل 780,999 4.01100000 3,132,587
3 هفته قبل 747,001 4.04100000 3,018,631
3 هفته قبل 744,001 4.00500000 2,979,724
3 هفته قبل 745,001 14.00000000 10,430,014