loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,702,000 10.00000000 17,020,000
1,704,000 30.00000000 51,120,000
1,705,000 10.00000000 17,050,000
1,365,000
1,660,000 15.00000000 24,900,000
1,658,000 34.00000000 56,372,000
1,657,000 10.00000000 16,570,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,702,000 10.00000000 17,020,000
1,704,000 30.00000000 51,120,000
1,705,000 10.00000000 17,050,000
قیمت (تومان) مقدار (ltc) مبلغ کل (تومان)
1,660,000 15.00000000 24,900,000
1,658,000 34.00000000 56,372,000
1,657,000 10.00000000 16,570,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (ltc) مبلغ کل (تومان)
1 ماه قبل 1,365,000 0.80586170 1,100,001
5 ماه قبل 752,000 0.70997455 533,901
5 ماه قبل 758,999 1.92500000 1,461,073
5 ماه قبل 761,001 1.99500000 1,518,197
5 ماه قبل 780,999 2.01000000 1,569,808
5 ماه قبل 780,999 2.20100000 1,718,979
5 ماه قبل 781,999 4.01000000 3,135,816
5 ماه قبل 780,999 4.01100000 3,132,587
5 ماه قبل 747,001 4.04100000 3,018,631
5 ماه قبل 744,001 4.00500000 2,979,724