loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
23,150 1,500.00000000 34,725,000
23,190 2,000.00000000 46,380,000
23,210 900.00000000 20,889,000
23,000
22,200 1,500.00000000 33,300,000
22,160 2,000.00000000 44,320,000
22,140 1,000.00000000 22,140,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
23,150 1,500.00000000 34,725,000
23,190 2,000.00000000 46,380,000
23,210 900.00000000 20,889,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
22,200 1,500.00000000 33,300,000
22,160 2,000.00000000 44,320,000
22,140 1,000.00000000 22,140,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (usdt) مبلغ کل (تومان)
3 هفته قبل 23,000 504.00000000 11,592,000
3 هفته قبل 22,300 600.00000000 13,380,000
1 ماه قبل 22,850 831.50000000 18,999,775
1 ماه قبل 21,100 271.00000000 5,718,100
2 ماه قبل 19,100 5.49738220 105,000
2 ماه قبل 19,000 7.36842105 140,000
2 ماه قبل 17,400 55.48000000 965,352
3 ماه قبل 17,151 100.80000000 1,728,821
3 ماه قبل 17,249 380.44000000 6,562,210
3 ماه قبل 17,249 710.15000000 12,249,377