loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
16,970 1,500.00000000 25,455,000
16,990 2,000.00000000 33,980,000
17,010 900.00000000 15,309,000
17,199 287.51000000 4,944,884
17,119
16,880 1,500.00000000 25,320,000
16,860 2,000.00000000 33,720,000
16,840 1,000.00000000 16,840,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
16,970 1,500.00000000 25,455,000
16,990 2,000.00000000 33,980,000
17,010 900.00000000 15,309,000
17,199 287.51000000 4,944,884
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
16,880 1,500.00000000 25,320,000
16,860 2,000.00000000 33,720,000
16,840 1,000.00000000 16,840,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (usdt) مبلغ کل (تومان)
5 ساعت قبل 17,119 698.53000000 11,958,135
5 ساعت قبل 17,119 96.19000000 1,646,677
7 ساعت قبل 17,119 704.97000000 12,068,381
7 ساعت قبل 16,581 384.45000000 6,374,565
7 ساعت قبل 17,120 731.00000000 12,514,720
7 ساعت قبل 17,119 160.00000000 2,739,040
8 ساعت قبل 16,581 716.86000000 11,886,256
9 ساعت قبل 16,581 702.35000000 11,645,665
9 ساعت قبل 17,119 390.59000000 6,686,510
9 ساعت قبل 17,119 630.00000000 10,784,970