loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
29,350 1,500.00000000 44,025,000
29,390 2,000.00000000 58,780,000
29,410 900.00000000 26,469,000
27,750
28,700 1,500.00000000 43,050,000
28,660 2,000.00000000 57,320,000
28,640 1,000.00000000 28,640,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
29,350 1,500.00000000 44,025,000
29,390 2,000.00000000 58,780,000
29,410 900.00000000 26,469,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
28,700 1,500.00000000 43,050,000
28,660 2,000.00000000 57,320,000
28,640 1,000.00000000 28,640,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (usdt) مبلغ کل (تومان)
3 روز قبل 27,750 72.07207207 2,000,000
3 ماه قبل 23,000 504.00000000 11,592,000
3 ماه قبل 22,300 600.00000000 13,380,000
4 ماه قبل 22,850 831.50000000 18,999,775
4 ماه قبل 21,100 271.00000000 5,718,100
4 ماه قبل 19,100 5.49738220 105,000
4 ماه قبل 19,000 7.36842105 140,000
5 ماه قبل 17,400 55.48000000 965,352
5 ماه قبل 17,151 100.80000000 1,728,821
5 ماه قبل 17,249 380.44000000 6,562,210