loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
13,660 1,500.00000000 20,490,000
13,680 2,000.00000000 27,360,000
13,700 900.00000000 12,330,000
13,381
13,380 1,500.00000000 20,070,000
13,360 2,000.00000000 26,720,000
13,340 1,000.00000000 13,340,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
13,660 1,500.00000000 20,490,000
13,680 2,000.00000000 27,360,000
13,700 900.00000000 12,330,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
13,380 1,500.00000000 20,070,000
13,360 2,000.00000000 26,720,000
13,340 1,000.00000000 13,340,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (usdt) مبلغ کل (تومان)
13 دقیقه قبل 13,381 698.61000000 9,348,100
49 دقیقه قبل 13,381 704.93000000 9,432,668
2 ساعت قبل 13,381 107.75000000 1,441,803
2 ساعت قبل 13,599 381.04000000 5,181,763
3 ساعت قبل 13,599 97.19000000 1,321,687
3 ساعت قبل 13,380 746.69000000 9,990,712
3 ساعت قبل 13,381 383.88000000 5,136,698
3 ساعت قبل 13,669 95.75000000 1,308,807
4 ساعت قبل 13,669 709.03000000 9,691,731
5 ساعت قبل 13,331 699.90000000 9,330,367