loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
17,950 1,500.00000000 26,925,000
17,990 2,000.00000000 35,980,000
18,010 900.00000000 16,209,000
17,400
17,500 1,500.00000000 26,250,000
17,460 2,000.00000000 34,920,000
17,440 1,000.00000000 17,440,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
17,950 1,500.00000000 26,925,000
17,990 2,000.00000000 35,980,000
18,010 900.00000000 16,209,000
قیمت (تومان) مقدار (usdt) مبلغ کل (تومان)
17,500 1,500.00000000 26,250,000
17,460 2,000.00000000 34,920,000
17,440 1,000.00000000 17,440,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (usdt) مبلغ کل (تومان)
5 روز قبل 17,400 55.48000000 965,352
2 هفته قبل 17,151 100.80000000 1,728,821
2 هفته قبل 17,249 380.44000000 6,562,210
3 هفته قبل 17,249 710.15000000 12,249,377
3 هفته قبل 17,151 698.54000000 11,980,660
3 هفته قبل 17,151 701.30000000 12,027,996
3 هفته قبل 17,529 724.73000000 12,703,792
3 هفته قبل 17,151 95.95000000 1,645,638
3 هفته قبل 17,599 381.69000000 6,717,362
3 هفته قبل 17,151 102.17000000 1,752,318