loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
4,590 5,500.00000000 25,245,000
4,600 11,000.00000000 50,600,000
4,610 8,900.00000000 41,029,000
3,630
4,420 6,000.00000000 26,520,000
4,410 11,000.00000000 48,510,000
4,400 12,000.00000000 52,800,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
4,590 5,500.00000000 25,245,000
4,600 11,000.00000000 50,600,000
4,610 8,900.00000000 41,029,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
4,420 6,000.00000000 26,520,000
4,410 11,000.00000000 48,510,000
4,400 12,000.00000000 52,800,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (xrp) مبلغ کل (تومان)
2 هفته قبل 3,630 28.84411094 104,704
2 هفته قبل 3,550 28.94541991 102,756
3 هفته قبل 3,560 31.20100000 111,076
1 ماه قبل 3,560 43.23606716 153,920
2 ماه قبل 3,381 929.10000000 3,141,287
2 ماه قبل 3,351 133.30000000 446,688
2 ماه قبل 3,381 127.40000000 430,739
2 ماه قبل 3,549 137.30000000 487,278
2 ماه قبل 3,509 121.50000000 426,344
2 ماه قبل 3,509 579.00000000 2,031,711