loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
6,750 5,500.00000000 37,125,000
6,760 11,000.00000000 74,360,000
6,770 8,900.00000000 60,253,000
5,090
6,370 6,000.00000000 38,220,000
6,360 23,000.00000000 146,280,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
6,750 5,500.00000000 37,125,000
6,760 11,000.00000000 74,360,000
6,770 8,900.00000000 60,253,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
6,370 6,000.00000000 38,220,000
6,360 23,000.00000000 146,280,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (xrp) مبلغ کل (تومان)
3 هفته قبل 5,090 98.23182711 500,000
4 هفته قبل 4,910 101.83299389 500,000
4 هفته قبل 4,850 20.61855670 100,000
1 ماه قبل 3,630 28.84411094 104,704
1 ماه قبل 3,550 28.94541991 102,756
2 ماه قبل 3,560 31.20100000 111,076
2 ماه قبل 3,560 43.23606716 153,920
3 ماه قبل 3,381 929.10000000 3,141,287
3 ماه قبل 3,351 133.30000000 446,688
3 ماه قبل 3,381 127.40000000 430,739