loader
پیشنهادهای خرید و فروش

قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
3,800 5,500.00000000 20,900,000
3,810 19,900.00000000 75,819,000
3,560
3,630 6,000.00000000 21,780,000
3,620 11,000.00000000 39,820,000
3,610 12,000.00000000 43,320,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
3,800 5,500.00000000 20,900,000
3,810 19,900.00000000 75,819,000
قیمت (تومان) مقدار (xrp) مبلغ کل (تومان)
3,630 6,000.00000000 21,780,000
3,620 11,000.00000000 39,820,000
3,610 12,000.00000000 43,320,000
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت (تومان) حجم (xrp) مبلغ کل (تومان)
3 روز قبل 3,560 43.23606716 153,920
3 هفته قبل 3,381 929.10000000 3,141,287
3 هفته قبل 3,351 133.30000000 446,688
3 هفته قبل 3,381 127.40000000 430,739
3 هفته قبل 3,549 137.30000000 487,278
3 هفته قبل 3,509 121.50000000 426,344
3 هفته قبل 3,509 579.00000000 2,031,711
3 هفته قبل 3,331 406.00000000 1,352,386
3 هفته قبل 3,331 1,336.50000000 4,451,882
3 هفته قبل 3,509 1,724.00000000 6,049,516